POJISTNÁ UDÁLOST

Pojistná událost je nahodilá skutečnost, na základě které vzniká povinnosti pojistitele, poskytnout pojistné plnění z uzavřené pojistné smlouvy.